Gilichtes / Lỗi

Kahng
Kahng Member Posts: 1
Tôi không thể bật "Tìm Wi-Fi gần đây", nó chỉ muốn tôi bật GPS, nhưng tôi đã bật tính năng này! 
Tôi không thể mở phần "Trình Quét Wifi", nó tùy ý tôi mở gps nhưng tôi mở rồi!

Comments